Trilab JPK VAT

by
Odoo

290.95

v 13.0 Third Party 10
Required Apps Invoicing (account)
Accounting (account_accountant)
Included Dependencies
Lines of code 3224
Technical Name trilab_jpk_vat
LicenseOPL-1
Websitehttps://trilab.pl
Also available in version v 14.0 v 12.0
You bought this module and need support? Click here!
Required Apps Invoicing (account)
Accounting (account_accountant)
Included Dependencies
Lines of code 3224
Technical Name trilab_jpk_vat
LicenseOPL-1
Websitehttps://trilab.pl
Also available in version v 14.0 v 12.0

Trilab JPK - VAT

Moduł do generowania plików JPK VAT. Wraz z modułem Trilab JPK Transfer zapewnia pełną obsługę procesu sprawozdawczość JPK VAT.
Źródłem danych do JPK VAT są zapisy księgowe z modułu Księgowość rozbudowane o dodatkowe pole kwalifikujące dokumenty do okresu sprawozdawczego VAT (jest to konieczne w przypadkach gdy okres kwalifikacji rachunkowej jest różny od kwalifikacji podatkowej).

Mechanizm doboru danych jest elastyczny i parametryzowany – oznaczenie kwalifikacji dokumentów do poszczególnych pozycji/znaczników w JPK VAT bazuje na kodach podatku i ich tagach:

Mechanizm raportujący działa sposób analogiczny do Raportów Finansowych

i umożliwia:

 • podgląd danych,
 • wygenerowanie danych do Excel,
 • wygenerowania pliku XML,
 • wygenerowanie pliku XML z utworzeniem wysyłki w module JPK Transfer.

Parametrami uruchomieniowymi są:

 • Okres (bazujący na okresie sprawozdawczości VAT),
 • Opcja statusów zapisów (zaksięgowane lub wraz z niezaksięgowanymi),
 • Cel złożenia (Nowa deklaracja, lub kolejne korekty).

Dodatkowo (do czasu obwiązywanie JPK_VAT wersja 3 i sprawozdań VAT7 w ramach aplikacji zawarto dedykowany raport finansowy prezentujący dane zgodnie z układem VAT7 (z możliwością uzupełnienia interaktywnego PDF dostarczanego przez Ministerstwo): Istnieje możliwość wykorzystania nowej w wersji 13 funkcjonalności Tax Report -> z automatycznym tworzeniem dziennika rozksiegowujacego zamknięcie kont VAT i rozliczneie z US.

UWAGA:

 • Moduł wymaga wcześniejszej instalacji modułów Trilab JPK Base.
 • Moduł przeznaczony dla wersji Enterprise
 • Opcjonalny moduł Trilab JPK Transfer pozwala na wysłanie plików JPK z poziomu Odoo.
 • Po instalacji konieczne jest wykonanie parametryzacji kodów podatków i tagów podatków - możemy zaoferować usługę instalacji i konfiguracji kodów podatków

Wspiera wersję 13 Odoo.


English Description:

Module for generating JPK VAT XML files. Together with the Trilab JPK Transfer module provides full support for the JPK VAT reporting process.

The source data for JPK VAT are accounting entries from the Accounting module extended with an additional field - qualifying documents for the VAT reporting period (this is necessary in cases where the accounting qualification period is different from the tax qualification).

The data selection mechanism is flexible and fully parametrised - document qualifications for individual items/markers in JPK VAT is based on tax codes and their tags.

The reporting mechanism works in similar to to Financial Reports and enables:

 • data preview,
 • generating data for Excel,
 • generate an XML file,
 • generating an XML file with shipping creation in JPK Transfer models.

The parameters are:

 • Period (based on the VAT reporting period),
 • Subscription statuses option (posted or together with not booked),
 • Purpose of submission (new declaration or subsequent corrections).

Additionally (until validity JPK_VAT version 3 and VAT7 report, the application includes a dedicated financial report presenting data in accordance with the VAT7 (to be entered into the interactive PDF provided by the Ministry). It is possible to use the new Tax Report functionality in version 13 -> with the automatic creation of a journal that closes VAT accounts and settlements with tax office.

Warning:

 • This module requires prior installation of the Trilab JPK Base.
 • Optional module Trilab JPK Transfer allows to send JPK files directly from Odoo.
 • Module for Enterprise version.
 • After instalation, it is necessary to setup the tax codes and tax tags - we are offering installation and configuration services.

Supports Odoo version 13.

Changelog

 • 1.15 28/04/2020
  TAG Sort fixes
 • 1.9 10/12/2019
  Odoo 13 port
 • 1.8.1 12/11/2019
  move pl_vat_date to trilab_invoice module
 • 1.7 17/10/2019
  use trilab_jpk_base module
 • 1.6 16/10/2019
  refactor code, query depending on user's company
 • 1.4 26/09/2019
  use lxml
 • 1.3 25/09/2019
  VAT7 report
 • 1.2 19/09/2019
  update templates
 • 1.1 13/09/2019
  fix template inheritance
 • 1.0 12/09/2019
  release module on odoo

Technical Help & Support

For any type of technical help & support requests, Feel free to contact us

odoo@trilab.pl

Visit our website for more support.

https://trilab.pl

Odoo Proprietary License v1.0
This software and associated files (the "Software") may only be used (executed,
modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license
from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written
agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).
You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically
by depending on it, importing it and using its resources), but without copying
any source code or material from the Software. You may distribute those
modules under the license of your choice, provided that this license is
compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example:
LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).
It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software
or modified copies of the Software.
The above copyright notice and this permission notice must be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Please log in to comment on this module

 • The author can leave a single reply to each comment.
 • This section is meant to ask simple questions or leave a rating. Every report of a problem experienced while using the module should be addressed to the author directly (refer to the following point).
 • If you want to start a discussion with the author or have a question related to your purchase, please use the support page.